Όροι Χρήσης

            Α. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

            Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ζητούνται από τον πελάτη το πλήρες ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, ο αριθμός του σταθερού του τηλεφώνου (ή όποιου άλλου τηλεφώνου επιθυμεί) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Τα δεδομένα αυτά η εταιρεία μας τα επεξεργάζεται, τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας του πελάτη, και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994)  ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006/ΕΚ.

            Ο Πελάτης εγγυάται την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στην εταιρία μας και στο κατάστημά μας από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από αυτόν άτομα.

            Β. Παραγγελία Προϊόντων και Προστασία Καταναλωτή

            Η πραγματοποίηση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e - shop) αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης σύμβασης πώλησης διαδικτυακά με ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν όλοι όσοι είναι δικαιοπρακτικά ικανοί σύμφωνα με τις επιταγές του ελληνικού Αστικού Κώδικα, δηλαδή έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

            Καθ' ύλην αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη είναι τα Δικαστήρια της Δράμας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ο πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ μέσω της διαθέσιμης στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).

           Η προστασία των διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου περί συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως, όπως και οι παρόντες όροι, εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται με την εταιρία για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

          Εάν οποιοδήποτε τμήμα της εν λόγω σύμβασης πώλησης κατά τους παρόντες όρους κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η εταιρία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο, ενώ ο πελάτης δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. 

          Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

            Γ. Δικαιώματα Εταιρίας

            Η εταιρία έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

            1. Να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

            2. Να περιορίζει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία, καθώς και τις ποσότητες ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εν γένει παρέχει, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

            3. Να τροποποιεί μονομερώς τις τιμές των προϊόντων σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο της αγοράς και της συνολικής της πολιτικής χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

            4. Να τροποποιεί την περιγραφή των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. Η νέα περιγραφή θα ισχύει από την εμφάνισή της στην ιστοσελίδα.

            5. Να αξιώσει από τον πελάτη την αποζημίωση της εταιρείας, των υπαλλήλων της, των διευθυντικών στελεχών της, των αντιπροσώπων της, των προμηθευτών της, καθώς και τρίτων συνεργατών της για κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των πληρεξούσιων δικηγόρων της, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας.

            Πνευματικά Δικαιώματα

            Η εταιρία μας είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας της.

            Δ. Δικαιώματα Καταναλωτή

            Αλλαγή/Τροποποίηση/Ακύρωση Παραγγελίας

           Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει ολόκληρη την παραγγελία του ή μέρος αυτής, καθώς και να ζητήσει την ακύρωσή της. Η υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης γίνεται με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

           1. Μέσω του Live Chat που εμφανίζεται στο κάτω δεξί μέρος της ιστοσελίδας μας Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 19.00.

           2. Τηλεφωνικά στο 801 300 3190 (χρέωση αστικής μονάδας) ή 211 800 7336 Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 19.00.

           3. Με την αποστολή μηνύματος μέσω της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας - εξυπηρέτησης πελατών στις πληροφορίες στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας, πατώντας την επιλογή «Επικοινωνήστε μαζί μας».

           4. Με την αποστολή email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@yourgym.gr.

            Υπαναχώρηση

            Ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, χωρίς την υποχρέωση να ανακοινώνει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα αποστολής. Η υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης γίνεται με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@yourgym.gr ή τηλεφωνικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται από τον πελάτη μόνον μία φορά.

            Ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν χωρίς να το έχει χρησιμοποιήσει και στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, δηλαδή χωρίς να έχει φθαρεί, αλλοιωθεί ή καταστραφεί η συσκευασία του και να αφαιρεθούν οι ειδικές του σημάνσεις. Επιπλέον, οφείλει να συμπεριλάβει την απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

            Σε περίπτωση υπαναχώρησης η αξία του επιστρεφόμενου προϊόντος πιστώνεται από την εταιρία μας στον πελάτη σε διάστημα 25 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του.

            Επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος λόγω υπαιτιότητας της εταιρίας

            Σε περίπτωση αποστολής από την εταιρία λανθασμένου ή ελαττωματικού προϊόντος, το ηλεκτρονικό κατάστημα αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής και ενδεχόμενης αντικατάστασής του. Η επιστροφή των λανθασμένων ή ελαττωματικών προϊόντων γίνεται μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, και αποκλειστικά με την εταιρία ταχυμεταφορών ή την μεταφορική εταιρία, με την οποία έγινε η αποστολή από την εταιρία μας. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας του με άλλη εταιρία ταχυμεταφορών ή μεταφορική εταιρία, τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον ίδιο. Προϊόντα που αποστέλλονται με άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών ή μεταφορική εταιρία με χρέωση της εταιρίας μας δεν γίνονται δεκτά και επιστρέφονται ξανά στον πελάτη με δική του χρέωση.

            Τόσο το δικαίωμα αλλαγής όσο και το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος (δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση) αφορούν ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορούν να ασκηθούν επί τμήματος μόνο του προϊόντος (π.χ. επί αξεσουάρ του προϊόντος).

            Η επιστροφή ή αλλαγή του προϊόντος δεν γίνεται δεκτή, εάν αποδειχθεί ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί, οπότε και αυτό επιστρέφεται ξανά στον πελάτη με δική του χρέωση. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται (για επιστροφή τιμήματος ή για αλλαγή) στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια, με την αρχική τους συσκευασία άθικτη (περιλαμβάνοντας όλα τα αξεσουάρ, εγχειρίδια κλπ) και τις ετικέτες πάνω τους.

            Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, ο πελάτης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να προχωρήσει σε νέα διαδικασία πληρωμής (για την πληρωμή της διαφοράς). Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε η εταιρία προχωρά σε πίστωση της διαφοράς στον πελάτη.

            Ε. Έλεγχος & Επισκευή Προϊόντων 

            Σε περίπτωση επιστροφής ενός προϊόντος στην εταιρεία μας προς έλεγχο/επισκευή ισχύουν τα ακόλουθα:

            Προϊόντα εντός εγγύησης

            Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης εκτός από την αποκατάσταση της βλάβης χωρίς χρέωση του πελάτη. Αντικατάσταση του προϊόντος πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αποκατάστασης της βλάβης.

            Προϊόντα εκτός εγγύησης

            Υπαιτιότητα Αγοραστή. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο), λογισμικό του αγοραστή, ακατάλληλη μεταφορά, συνδεδεμένες συσκευές, ελαττωματική τροφοδοσία, κακή συντήρηση, λάθη κατά την εγκατάσταση, εμφανή σημάδια παραβίασης, επέμβαση ξένου προς την εταιρία μας προσώπου ή αν αποκολληθούν ή τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο οι τυχόν ταινίες ασφαλείας.

            Παρέλευση Χρόνου Εγγύησης. Με την παρέλευση του χρόνου εγγύησης η εταιρία ΔΕΝ φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή. Η επισκευή προϊόντος εκτός εγγύησης λόγω υπαιτιότητας του αγοραστή ή παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου εγγύησης γίνεται με χρέωση του αγοραστή, η οποία είναι ανάλογη με το προϊόν και τα έξοδα για τα ανταλλακτικά που ενδέχεται να χρειαστούν. Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος προς και από την εταιρεία μας βαραίνουν τον πελάτη.

            Όροι Αποστολής

            Η αποστολή προϊόντος προς έλεγχο/επισκευή/αντικατάσταση από την εταιρεία μας γίνεται με ευθύνη του αγοραστή.

            Η αποστολή προϊόντος προς έλεγχο/επισκευή/αντικατάσταση εντός του προβλεπόμενου χρόνου εγγύησης γίνεται από τον πελάτη με δική του χρέωση. Προϊόντα που αποστέλλονται σε χρέωση της εταιρείας μας ΔΕΝ παραλαμβάνονται και επιστρέφονται στους πελάτες με δική τους χρέωση.

            Αναίτια Επιστροφή Προϊόντος Προς Έλεγχο/Επισκευή/Αντικατάσταση

            Σε περίπτωση που από τον έλεγχο του προϊόντος προέκυψε ότι η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα του αγοραστή ή ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη λειτουργία του, το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη,  ο οποίος και επιβαρύνεται με τα έξοδα της επιστροφής του.

            ΣΤ. Ασφάλεια Συναλλαγών

            Η απόλυτη ασφάλεια των συναλλαγών σας επιτυγχάνεται με τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας συναλλαγών SSL, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο σύστημά μας και κρυπτογραφεί τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της κάρτας σας.

            Ζ. Ο Λογαριασμός Μου

            Η επιλογή «Ο λογαριασμός μου» αφορά στη διαχείριση του καλαθιού αγορών, στην ανασκόπηση προηγούμενων παραγγελιών, καθώς και στην επεξεργασία του προφίλ και των στοιχείων σας.

            Καλάθι αγορών. Δείτε αναλυτικά τα προϊόντα που έχετε επιλέξει μέχρι στιγμής. Πληροφορίες όπως ονομασία, ποσότητα ανά προϊόν, κόστος ανά προϊόν, και συνολικό κόστος παραγγελίας είναι διαθέσιμες.

            Προσωπικά στοιχεία. Μεταβάλετε οι ίδιοι τα προσωπικά σας στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο, e-mail επικοινωνίας, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση αποστολής, και λοιπά.

            Ιστορικό παραγγελιών. Συγκεντρωτική λίστα προηγούμενων παραγγελιών με συνολικό κόστος και αριθμό παραγγελίας. Με ένα απλό κλικ σε μία από αυτές μπορείτε να δείτε την αναλυτική παρουσίαση της παραγγελίας με τα στοιχεία του αντίστοιχου καλαθιού αγορών, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί, και να επιλέξετε άμεσα και γρήγορα προϊόντα από εκείνα που είχατε παραγγείλει στο παρελθόν, χωρίς να χρειάζεται να τα ψάξετε πάλι μέσα στις αντίστοιχες κατηγορίες προϊόντων ή σειρές.

            Παράπονα

            Για την εταιρία μας η άποψη και οι υποδείξεις σας για τα προϊόντα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πολύτιμα για την εξέλιξη και τη βελτίωσή μας. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε ειδικό Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων, που διαχειρίζεται το σύνολο των υποδείξεων των πελατών μας και επεξεργάζεται ξεχωριστά την κάθε περίπτωση, επιτυγχάνοντας την ομαλή διευθέτησή της.